Projekt UE

Wzrost konkurencyjności firmy Audio System Sp. z o.o. poprzez inwestycje w innowacyjne technologie i urządzenia

Audio System Sp. z o.o. informuje, iż realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Audio System Sp. z o.o. poprzez inwestycje w innowacyjne technologie i urządzenia”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Informacje o projekcie:

Celem głównym projektu jest „poprawa konkurencyjności firmy Audio System Sp. z o.o. na rynku regionalnym i krajowym oraz umożliwienie świadczenia wysokiej jakości innowacyjnych usług na rynku międzynarodowym”.

Audio System Sp. z o.o. w wyniku realizacji projektu wprowadzi do oferty trzy nowe innowacyjne usługi:

 • nagłaśnianie trudnych pod kątem akustyki zastanej audytoriów oraz złożonych z wielu powierzchni odsłuchowych wymagających jednoczesnego nagłośnienia,
 • zastosowanie najnowszej generacji, profesjonalnego systemu elektroakustycznego w technologii Line Array LEOPARD,
 • bezprzewodowa transmisja dźwięku przy użyciu najnowszych cyfrowych systemów mikrofonowych SHURE Axient Digital.

Zakup nowoczesnego systemu nagłośnienia spełniającego wymagania stawiane przez realizacje średnio i wielkoformatowe umożliwi realizację nowych widowisk artystycznych, których realizacja przy pomocy obecnej aparatury nie jest możliwa, Realizacja projektu stworzy możliwość rozwoju przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację oferowanych usług a tym samym przyczyni się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na dotychczasowym obszarze działalności jak również umożliwi ekspansję na rynki zagraniczne. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu polegające na zakupie nowoczesnego sprzętu, dzięki któremu możliwe będzie wprowadzenie do oferty nowych innowacyjnych usług stanowią podstawę rozwoju potencjału firmy Audio System Sp. z o.o. co wpłynie zdecydowanie na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa na rynku. Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego realizacji będą: klienci instytucjonalni, uczestnicy imprez masowych.

Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) – 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3) – 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji – 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28) – 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29) – 1 szt.
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne iż dotacje) (CI7) – 1514511,91 zł
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) 1 EPC
 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 3 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych – 1 szt.
 • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów – 1426470,00 zł

Wartość dofinansowania projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPLU.03.07.00-06-0033/19-00 wynosi 1 997 049,67 PLN.
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 30-11-2022 r.
Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 31-12-2022 r.

Meyer Sound. Kiedy tylko najlepsze jest wystarczająco dobre.

W czerwcu 2022 roku zakupiliśmy system elektroakustyczny Meyer Sound LEOPARD, niskoprofilowe monitory sceniczne Meyer Sound MJF210, cyfrowy system miksowania dźwięku DiGiCo SD12, oraz cyfrowe systemy bezprzewodowe Shure Axient Digital.